تحقیق بودجه در يك نگاه

تحقیق بودجه در يك نگاه
بودجه در يك نگاه

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق بودجه در يك نگاهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 43 بخشی از متن تحقیق:طي
سالهاي‌گذشته عدم شفافيت‌بودجه ‌دولت‌كه ‌به ‌شش‌ فصل ‌و20ماده ‌تقسيم
‌مي‌شد به‌عنوان‌ يكي‌ از ‌جدي‌ترين مشكلات ‌بودجه ‌مطرح ‌بوده‌است. وطبق
‌مطالعات‌ سازمان ‌بين‌المللي‌ پول‌ بودجه ‌نويسي ‌در ايران ‌با هيچكدام
‌ازشاخصهاي ‌بين‌المللي ‌تطبيق‌ نمي‌يافت، لذا با توصيه‌هاي‌ سازمان‌
بين‌المللي‌ پول‌ وآگاهي ‌نويسندگان‌ و تصويب ‌كنندگان ‌بودجه ‌دركشور به‌
تدريج‌ زمينه ‌تغييرنگارش ‌آن ‌فراهم ‌آمد و از سال1380با استفاده ‌از‌
روش‌ جديد ‌بودجه ‌كشور تدوين‌ گرديد. در اين‌ روش‌ بودجه ‌به ‌هفت‌ فصل
‌تقسيم مي‌گردد: 1- جبران‌ خدمت‌ كاركنان 2 – استفاده ‌از كالاها و خدمات
3- هزينه‌هاي‌ اموال ودارايي 4 – يارانه 5-كمكهاي‌ بلاعوض 6- رفاه
‌اجتماعي7- ساير هزينه‌ها بودجه ‌سال 1383آخرين‌ پرونده ‌وضعيت ‌مالي
‌دولت‌ در برنامه ‌سوم‌توسعه ‌مي‌باشد. ‌لذا به ‌همين ‌سبب‌ از اهميت‌ خاصي
‌برخوردار بوده ‌و داراي ‌ويژگيهاي ‌مهمي ‌مي‌باشد: 1- بهينه‌سازي‌
اندازه‌ دولت‌ با تاكيد بر توسعه‌كيفي ‌و شايستگي : ‌در اين ‌رابطه
‌صرفه‌جويي‌ در اعتبارات ‌هزينه‌اي (جاري) و افزايش‌ كارايي‌ تملك‌
دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي(عمراني)، مشاركت‌ مردم ‌و ‌واگذاري ‌بخشي‌
ازتصدي‌هاي ‌دولتي ‌مورد تاكيد بودجه ‌مي‌باشد. پيش‌بيني ‌بازخريد كاركنان
‌غيرماهر دستگاههاي‌ دولتي‌ از محل‌ فروش‌ اموال ‌منقول‌ و غيرمنقول
‌مازاد، فروش‌ شركتهاي ‌دولتي ‌به ‌ميزان 2200 ميليارد ريال ‌و رشد2/11
درصدي‌ بودجه ‌عمراني‌ سال 83 را در اين ‌راستا ‌مي‌توان ‌توصيف‌ كرد. 2-‌
حفظ ‌قدرت ‌خريدكاركنان: به ‌استناد ‌ماده 3 قانون‌ برنامه ‌سوم‌توسعه‌ و
به ‌منظور جلوگيري ‌از كاهش‌ رفاه ‌شاغلان ‌بخش‌دولتي‌، ‌حقوق‌ و دستمزد
آنها به ‌ميزان ‌تورم ‌افزايش‌ خواهديافت. ‌بر اساس‌ فصل‌ اول ‌بودجه‌ يعني
‌جبران ‌خدمت‌كاركنان ‌بودجه ‌دستگاهها ‌تا 16‌ درصد افزايش ‌يافته‌است.
تغيير نظام ‌هماهنگ‌ پرداختها در سال ‌آينده ‌از ديگر برنامه‌هاي‌ دولت
‌است. 3- ‌اهتمام ‌جدي ‌در جهت‌ اتمام ‌طرحهاي ‌نيمه‌تمام ‌و عدم‌شروع‌
طرحهاي ‌جديد: محدوديت‌ شروع ‌طرح‌ و پرونده جديد و اعطاي ‌اولويت‌ به
‌طرحهايي‌كه ‌در سال 1383 ‌خاتمه ‌مي‌پذيرد، موجب‌ خواهد شد تعداد بيشتري‌
از پروژه‌هاي ‌عمراني‌ در سال ‌آينده ‌به ‌بهره‌برداري ‌برسد. در سال 1380
متوسط‌ اتمام ‌طرحهاي ‌عمراني ‌10 سال ‌بوده ‌كه ‌هم‌ اكنون‌ به ‌5/7‌ سال‌
رسيده‌است‌ و طبق‌ پيش‌بيني‌هاي ‌سازمان ‌مديريت‌وبرنامه‌ريزي‌ تا ‌پايان
‌سال ‌آينده ‌به ‌شش‌ ماه ‌كاهش ‌خواهديافت. 4-‌تداوم ‌سياستهاي
‌تمركززدايي:‌ مجموع ‌بودجه ‌استانهاي ‌سراسركشور بالغ ‌بر 71029 ميليارد
ريال ‌خواهد‌بود، كه ‌استان ‌تهران‌ با بودجه‌اي ‌معادل 7421 ميليارد ريال
‌بيشترين ‌ميزان ‌و استان‌ سمنان ‌با 919 ميليارد ‌ريال ‌كمترين ‌ميزان
‌بودجه ‌سال ‌83 ‌را به ‌خود اختصاص‌ داده‌اند. تبديل ‌طرحهاي ‌ملي‌ به
‌استاني‌، ‌افزايش‌ اختيارات‌ شوراي ‌برنامه‌ريزي ‌و توسعه‌ استانها و
تداوم ‌رديف‌ اعتباري‌ توسعه ‌و توازن ‌منطقه‌اي (كمك‌ به ‌مناطق‌ محروم)
از راهبردهاي ‌بودجه ‌است. همچنين ‌به‌ رغم‌ محدوديت ‌شروع ‌طرح‌ و يا
پروژه ‌عمراني ‌ملي‌ جديد، در خصوص‌ پرونده‌هاي ‌استاني ‌شروع ‌يك‌ پروژه
‌جديد ‌در ‌ازاي ‌خاتمه ‌دو پروژه ‌پذيرفته ‌شده‌است. 5-‌ محدود ‌كردن ‌رشد
‌مصارف‌ بودجه: رشد مصار ف ‌بودجه ‌نسبت‌ به ‌رقم‌ مشابه ‌سال ‌1382
‌معادل 5/14 درصداست .‌ رشد ‌اعتبارات ‌جاري ‌1/11‌ درصد و اعتبارات
‌عمراني‌ 6/11‌ درصد ‌پيش‌بيني ‌شده‌است. ‌يكي‌ از مهمترين‌ دلايل ‌افزايش
‌هزينه‌هاي ‌جاري ‌هزينه‌ واردات‌ بنزين، افزايش‌ حقوق‌كارمندان ‌دولت ‌و‌
پيش‌بيني ‌بدهي‌هاي ‌مالياتي ‌شركتهاي ‌بيمه ‌و بانكها از ديگر عوامل
‌‌افزايش‌ بودجه ‌جاري‌ مي‌باشد. 6-‌ افزايش‌ سهم‌ درآمدهاي‌ مالياتي: سهم‌
در آمدهاي ‌مالياتي ‌در كل‌ منابع ‌عمومي‌ دولت‌ از 4/23 درصد در سال 82‌
به‌ 4/28‌ درصد‌ در سال ‌83‌ افزايش ‌خواهد‌يافت‌ و نسبت‌ درآمدهاي‌
مالياتي ‌به ‌اعتبارات‌ هزينه‌اي ‌نيز‌ از ‌8/35 درصد در سال 82 ‌به ‌5/47
‌درصد در سال ‌83 ‌افزايش‌ خواهد‌يافت. ‌در بودجه ‌سال‌ 83 ‌ درآمدهاي‌
مالياتي‌ و نفت‌ به ‌عنوان ‌مهمترين ‌منابع ‌درآمدي‌ دولت ‌مطرح‌ مي‌باشند.
‌درآمدهاي مالياتي‌ دولت‌ در سال ‌آينده‌ 2/95959 ميليارد ريال ‌پيش‌بيني‌
شده‌است‌كه ‌از نگاه ‌بسياري ‌از ‌منتقدان ‌وصول‌ اين ‌مقدار ‌ماليات‌ با
‌مشكل‌ مواجه ‌خواهد‌شد. و در سال 1382 نيز دولت‌ در پوشش‌ كامل ‌درآمدهاي‌
مالياتي ‌خود ناتوان ‌بوده‌است.‌ مجلس ‌نيز ‌در تصويب‌ لايحه ‌ بودجه ‌در
اين ‌قسمت ‌حساسيت ‌فوق‌العاده ‌نشان‌ داده‌است، به ‌طوري ‌كه ‌در كميسيون
‌تلفيق ‌700 ‌ميليارد ‌ريال‌ از ‌پيش‌بيني ‌دولت ‌كاسته ‌شد. ‌در هرحال
‌سياست ‌دولت ‌برآن‌ است‌كه ‌از اتكاي ‌بودجه ‌به ‌درآمدهاي‌ نفتي ‌بكاهد و
بر درآمدهاي ‌مالياتي ‌تكيه‌ نمايد، برخي‌ از منتقدين اقتصادي‌ اين
‌سياست‌ را تلاش‌ دولت ‌جهت اتكاي به ‌درآمدهاي ثابت‌ مي‌دانند ‌تا
‌درآمدهاي‌ متغيير ‌ناشي‌ از ‌فروش‌ نفت كه ‌از اختيار ‌دولت‌ خارج ‌است.
7-‌ بهبود ‌توزيع‌ درآمد: رعايت‌ احكام ‌قيمت‌گذاري‌ كالاها و خدمات‌ و
اتخاذ ‌روشهاي‌ جبراني ‌و تداوم‌ سياست‌ پرداخت‌ يارانه ‌و خريد‌كالاهاي‌
اساسي‌ بر اساس‌ قيمتهاي ‌تضميني ‌از اصلي‌ترين ‌اقدامات‌ دولت‌ در سال‌ 83
خواهدبود. در سال 83 حدود 40 هزار ميليارد ريال ‌يارانه
‌مستقيم(يارانه‌كالاهاي‌ اساسي) پرداخت‌ خواهد‌شدكه‌ رشدي‌ معادل 10 درصد
دارد. اين ‌يارانه ‌به ‌گندم‌، آرد، نان، روغن، برنج، شيرخشك، شير، پنير،
كودشيميايي ‌و. … تعلق ‌مي‌گيرد. 8- ‌حمايتهاي‌ اجتماعي: تصويب ‌نظام ‌جامع
‌تامين‌اجتماعي‌ جهت‌ هدفمند‌كردن‌ يارانه‌ها از اهداف‌ دولت‌ در سال 1383
‌خواهد‌بود. گسترش‌ پوشش‌ بيمه ‌خدمات‌درماني‌، افزايش‌ حداقل ‌حقوق‌
شاغلان ‌و بازنشستگان‌، افزايش‌ حمايتهاي‌ مالي ‌مستمر اقشاركم‌درآمد از
طريق‌ اعطاي‌كالاهاي‌اساسي‌ مضاعف‌ ياكالا برگ ‌اضافي ‌و يا ‌افزايش
سهم‌كالاهاي اساسي‌ يارانه‌اي، ‌تداوم ‌سياست‌ توزيع‌كالا ‌براي مددجويان
‌تحت‌ پوشش‌كميته ‌امداد ‌و سازمان‌ بهزيستي ‌‌و حمايت‌ مستمر‌ از
‌دانش‌آموزان ‌و دانشجويان ‌تحت‌ پوشش‌ سازمانها و نهادهاي‌ حمايتي ‌از
سياستهاي‌ دولت‌ جهت‌گسترش ‌حمايتهاي ‌اجتماعي ‌مي‌باشد. 9- شركتهاي
‌دولتي: همانگونه ‌كه ‌در ابتدا ذكر شد بودجه ‌شركتهاي ‌دولتي ‌در سال 1383
نسبت‌ به ‌سال قبل ، 4/23‌ درصد خواهدبود و سهم‌ بودجه ‌شركتهاي ‌دولتي
‌از كل‌ بودجه ‌9/63‌ درصد مي‌باشد …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
بودجه در يك نگاه تحقیق در مورد بودجه در يك نگاه دانلود تحقیق بودجه در يك نگاه دانلود رایگان تحقیق بودجه در يك نگاه پروژه بودجه در يك نگاه مقاله بودجه در يك نگاه تحقیق حسابداری در مورد بودجه در يك نگاه پروژه در مورد بودجه در يك نگاه پایان نامه

 • طرح توجیهی موتور جنرال

  جدیدترین طرح توجیهی موتور جنرال,دانلود رایگان طرح توجیهی موتور جنرال,دانلود طرح توجیهی موتور جنرال,دریافت طرح توجیهی موتور جنرال,طرح توجیهی رایگان موتور جنرال,طرح توجیهی موتور جنرال,طرح توجیهی موتور جنرال رایگان,نمونه طرح توجیهی موتور جنرال طرح توجیهی موتور جنرال رفتن به سایت…

 • تحقیق مانومترها

  تحقیق مانومترها مانومترها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مانومترها،در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:مانومترها وسايي هستند كه با بهره‌گيري از ستون مايع اختلاف فشار را اندازه‌گيري مي‌كنند. ساده‌ترين مانومترها كه معمولاً پيزومتر…

 • تحقیق با موضوع توسعه اجتماعي در كشور ايران

  توسعه اجتماعي در كشور ايران,توسعه اجتماعی ایران,توسعه ایران,توسعه ایرانی,توسعه در ایران,توسعه کشورایران,مدیریت توسعه,مدیریت توسعه در ایران,مقاله با موضوع توسعه اجتماعی در ایران دانلود تحقیق با موضوع توسعه اجتماعي در كشور ايران دانلود فایل   من می خواهم این فایل را…

 • جزوه دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

  جزوه دینامیک سیستم های قدرت,جزوه دینامیک سیستم های قدرت ارشد,جزوه دینامیک سیستم های قدرت برای کنکور,جزوه دینامیک سیستم های قدرت کنکور,دانلود جزوه دینامیک سیستم های قدرت,دانلود جزوه دینامیک سیستم های قدرت ار,دانلود جزوه دینامیک سیستم های قدرت کنکور جزوه دینامیک…

 • پاورپوینت نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان

  بهبود سازمان,علوم ورزشی,مربیگری,نقش,ورزش پاورپوینت نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان،در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ورزش راجع به…

 • تحقیق چگونگی استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در برنامه ریزی های شهری

  برنامه ریزی شهری,سنجش از راه دور,عکس هوایی,ماهواره ای تحقیق چگونگی استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در برنامه ریزی های شهری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع چگونگی استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره…

 • پاورپوینت بهداشت حرفه ای در کارگاه های قالی بافی

  بهداشت حرفه ای,بهداشت حرفه ای در کارگاه,بهداشت حرفه ای در کارگاه های قالی بافی,پاورپوینت بهداشت حرفه ای,پایان نامه بهداشت حرفه ای,تحقیق بهداشت حرفه ای,تحقیق بهداشت حرفه ای در کارگاه,مقاله بهداشت حرفه ای,مقاله بهداشت حرفه ای در کارگاه دانلود پاورپوینت بهداشت…

 • تحقیق مراحل پیدایش دانش ریاضی

  پیدایش دانش ریاضی,پیدایش ریاضی,پیدایش ریاضیات,پیدایش ریاضیات برهانی,پیدایش علم ریاضیات,تاریخچه پیدایش ریاضیات,تاریخچه ی پیدایش ریاضیات,تحقیق پیدایش ریاضیات,مراحل پیدایش دانش ریاضی,مراحل پیدایش ریاضی,مقاله پیدایش ریاضیات دانلود تحقیق مراحل پیدایش دانش ریاضی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع مراحل پیدایش دانش ریاضی،در قالب…

 • تحقیق آلياژهاي بكار رفته در پره هاي توربين

  تحقیق آلياژهاي بكار رفته در پره هاي توربين تحقیق آلياژهاي بكار رفته در پره هاي توربين رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  آلياژهاي بكار رفته در پره هاي توربين،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:خلاصه از…

 • پاورپوینت تجهيزات نمونه برداری از گازها و بخارات

  بخارات,برداری,پاورپوینت,تجهيزات,گازها,نمونه پاورپوینت تجهيزات نمونه برداری از گازها و بخارات رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تجهيزات نمونه برداری از گازها و بخارات،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ذراتتعاريف رفتار آئروديناميکی جريان هوا توزيع ذرات در دستگاه تنفسی اهداف نمونه…

 • گزارش کارآموزی در آزمايشگاه كنترل كيفيت شرکت تهران دارو

  خری,دانلود کارآموزی شرکت داروسازی تهران دارو,دانلود گزارش کار شرکت داروسازی تهران دارو,دانلود گزارش کارآموزی شرکت داروسازی تهران دارو,کارآموزی شرکت داروسازی تهران دارو,کارورزی شرکت داروسازی تهران دارو,گزارش کارآموزی شرکت داروسازی تهران دارو گزارش کارآموزی در آزمايشگاه كنترل كيفيت شرکت تهران دارو…

 • پاورپوینت معماری فولدینک

  آشنایی با معماری فولدینگ,اصول معماری فولدینگ,پایان نامه معماری فولدینگ,پروژه معماری فولدینگ,تحقیق معماری فولدینگ,معماری فولدینگ,معماری فولدینگ pdf,معماری فولدینگ ppt,معماری فولدینگ چیست,معماری فولدینگ در ایران,مقاله معماری فولدینگ دانلود پاورپوینت معماری فولدینک دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ،در قالب ppt و…

 • تحقیق بررسي شيوه‌ ها و مباني نظري كاهش تصدي‌گري خدمات پشتيباني دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي

  تحقیق بررسي شيوه‌ ها و مباني نظري كاهش تصدي‌گري خدمات پشتيباني دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي بررسي شيوه‌ های كاهش تصدي‌گري خدمات پشتيباني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي شيوه‌ ها و مباني نظري كاهش تصدي‌گري خدمات پشتيباني دانشگاه‌…

 • مجموعه گزارشات كارآموزي وكالت

  دادگاه كيفري و حقوقي,كارورزي رشته حقوق,کارآموزی وکالت,گزارش كارآموزي حقوق,گزارشات كارآموزي وكالت,وكالت دانلود مجموعه گزارشات كارآموزي وكالت دانلود فایل مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 156 صفحه در قالب وردفهرست موضوعات1 - قتل غير عمد2 - شهادت کذب3 -…

 • پاورپوینت تک یاخته های روده ای و گوارشی

  پاورپوینت تک یاخته های روده ای و گوارشی تک یاخته های انگلی رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تک یاخته های روده ای و گوارشی،در قالب ppt و در 91 اسلاید، قابل ویرایبش.بخشی از متن پاورپوینت:آمیب ها:حداقل شش…

 • تحقیق مبانى نظرى تعليم و تربيت در اسلام

  تحقیق مبانى نظرى تعليم و تربيت در اسلام مبانى نظرى تعليم و تربيت در اسلام رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق مبانى نظرى تعليم و تربيت در اسلامقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 18بخشی از متن تحقیق:مقدمههر نظام…

 • پاورپوینت پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

  پاورپوینت پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی کنترل عفونت بیمارستانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:عفونت بیمارستانی که عفونت    Nosocomialهم  ناميده…

 • تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی

  تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی کودکان و وسایل ارتباط جمعی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی، در قالب word قابل ویرایش و در 28 صفحه.توضیحات:چكيدهفناوري كامپيوتر بطور وسيع در جامعه گسترش پيدا كرده است و…

 • نقشه ی بخش های شهرستان آستارا

  استان گیلان,بخش های شهرستان آستارا,شیپ فایل بخش های شهرستان آستارا,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان آستارا,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان آستارا,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان آستارا…

 • گزارش کار آموزی اداره برنامه ریزی و مطالعات نیروی انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

  گزارش کار آموزی اداره برنامه ریزی و مطالعات نیروی انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اداره برنامه ریزی و مطالعات نیروی انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کار آموزی اداره برنامه ریزی و…

 • تحقیق متفکران مسلمان و مدرنيسم بررسی کتاب آرمان و واقعيت اسلام

  تحقیق متفکران مسلمان و مدرنيسم بررسی کتاب آرمان و واقعيت اسلام متفکران مسلمان و مدرنيسم رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق متفکران مسلمان و مدرنيسم بررسی کتاب آرمان و واقعيت اسلامقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 23بخشی از…

 • ماشین متحرک با نرم افزار Flash

  پروزه رایگان فلش,پروژه درس گرافیک کامپیوتری,پروژه درس محیط های چند رسانه ای,پروژه رایگان Flash,دانلود پروژ,دانلود پروژه فلش,دانلود پروژه فلش فایل fla,دانلود پروژه های گرافیکی,دانلود رایگان پروژه چند رسانه ای,دانلود رایگان پروژه متحرک سازی ماشین متحرک با نرم افزار Flash رفتن…

 • جزوه کامل تحلیل سازه1

  جزوه تحلیل سازه,جزوه تحلیل سازه 1,جزوه تحلیل سازه 1 pdf,جزوه تحلیل سازه 2,جزوه تحلیل سازه 2 دانشگاه شریف,جزوه تحلیل سازه پارسه,دانلود جزوه تحلیل سازه,دانلود جزوه تحلیل سازه 1,دانلود جزوه تحلیل سازه 2,دانلود جزوه تحلیل سازه پارسه دانلود جزوه کامل تحلیل…

 • پرسشنامه ابعاد موفقیت

  پرسشنامه آماده ابعاد موفقیت,پرسشنامه ابعاد موفقیت,پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر,پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر,پرسشنامه ابعاد موفقیت کازمایر,پرسشنامه استاندارد ابعاد موفقیت,دانلود پرسشنامه ابعاد موفقیت,دانلود پرسشنامه استاندارد ابعاد موفق دانلود پرسشنامه ابعاد موفقیت دانلود فایل دانلود پرسشنامه ابعاد موفقیت،در قالب word و…

 • دانلود طرح توجیهی تاسیس نخريسی و نساجی

  امکان سنجی تاسیس نخريسي و نساجي,دانلود طرح توجیهی تاسیس نخريسي و نساجي,طرح توجیهی,طرح توجیهی تاسیس نخريسي و نساجي,طرح کارآفرینی تاسیس نخريسي و نساجي,طرح کسب و کار تاسیس نخريسي و نساجي,کارآفرینی تاسیس نخريسي و نساجي دانلود دانلود طرح توجیهی تاسیس نخريسی…

 • تحقیق انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)

  تحقیق انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)، در قالب word قابل ویرایش و در 72 صفحه.توضیحات:مقدمهبنا به‌ اعتراف‌ تاريخ‌، همواره‌ يك‌ انديشه‌ سياسي‌ در اعصار گوناگون‌برسرنوشت‌…

 • پاورپوینت پیل سوختی اسید فسفریک

  پاورپوینت پیل سوختی اسید فسفریک,پیل سوختی pdf,پیل سوختی پلیمری,پیل سوختی قلیایی,پیل سوختی متانولی,چگونه پیل سوختی بسازیم,قیمت پیل سوختی,کاربرد پیل سوختی,مقاله پیل سوختی پاورپوینت پیل سوختی اسید فسفریک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پیل سوختی اسید فسفریک،در قالب…

 • پاورپوینت زمينه هاي يادگيري

  پاورپوینت زمينه هاي يادگيري دانلود پاورپوینت زمينه هاي يادگيري رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع زمينه هاي يادگيري، در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بنيادهاى يادگيرى‏ نقش مدارس در يادگيري ‏ ارتباط يادگيرى با نظريه‏…

 • تحقیق بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

  بررسی تغییرات اقلیمی,بررسی تغییرات اقلیمی در استان,بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان,بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی,بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی در,بررسی تغییرات اقلیمی در شهرستان,تحقیق بررسی تغییرات اقلیمی دانلود تحقیق بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی دانلود فایل دانلود…

 • فهرست نشریات ایران (پزشکی و غیرپزشکی) در نمایه استنادی بین المللی ISI

  دانلود فهرست نشریات ایرانی isi,فهرست مجلات ایران isi,فهرست مجلات ایرانی isi,فهرست نشریات ایران (پزشکی و غیرپزشکی) در نمایه استنادی بین المللی ISI,فهرست نشریات ایران isi,فهرست نشریات ایرانی isi,لیست نشریات ایران isi,لیست نشریات ایرانی isi دانلود فهرست نشریات ایران (پزشکی و…